Day

Tháng Hai 16, 2023
11

Đăng ký sáng chế mật

Quy định về sáng chế mật lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Theo đó, sáng chế mật là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm...
Xem chi tiết
11

Tác động của toàn cầu hoá, khu vực hoá đối với các nước đang phát triển

Toàn cầu hoá và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay; Pháp luật lao động trong quá trình toàn cầu hóa; Những cái tất yếu thời toàn cầu hóa ?...
Xem chi tiết